Function Disable Trackbacks and Pingbacks

Để tắt TrackbackPingback trong WordPress bằng PHP,  bạn có thể tắt tính năng này bên trong mỗi bài viết của bạn

Tuy nhiên nếu bạn có số lượng bài viết nhiều và ngại làm thủ công thì bạn có thể thêm chức năng vào Functions.php của Theme.

Chức năng này sẽ tự động vô hiệu hóa trackback và pingback cho bài viết mới.

function disable_trackbacks_and_pingbacks() {
// Disable trackbacks and pingbacks for all new posts
if ('open' == get_option('default_ping_status')) {
update_option('default_ping_status', 'closed');
}
if ('open' == get_option('default_pingback_flag')) {
update_option('default_pingback_flag', 'closed');
}
}

// Hook into the after_setup_theme action
add_action('after_setup_theme', 'disable_trackbacks_and_pingbacks');

Chúc các bạn thành công!

Chat Zalo

0903748536