Thay đổi nội dung nút Thêm vào giỏ hàng

trang chi tiet san pham

Nếu bạn muốn sửa text ” thêm vào giỏ hàng ” thành ” mua ngay ” hay ” chọn mua ” thì đoạn code dưới đây sẽ giúp bạn

Chỉ cần thêm đoạn code vào Function.php vào theme

Đoạn code này sửa text trong trang chi tiết sản phẩm:

// To change add to cart text on single product page
add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'woocommerce_custom_single_add_to_cart_text' ); 
function woocommerce_custom_single_add_to_cart_text() {
    return __( 'THÊM VÀO', 'woocommerce' ); 
}

Đây là kết quả:

Đoạn code này sẽ sửa tất cả các chỗ có button ” thêm vào giỏ hàng ” trừ trang chi tiết sản phẩm


// To change add to cart text on product archives(Collection) page
add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'woocommerce_custom_product_add_to_cart_text' );  
function woocommerce_custom_product_add_to_cart_text() {
    return __( 'CHỌN MUA', 'woocommerce' );
}

Đây là kết quả:

trang collection

Chúc các bạn thành công !

Chat Zalo

0903748536