Thêm chữ phía sau giá sản phẩm WordPress

Ví dụ cụ thể ở đây sẽ thêm dòng chữ (Giá chưa bao gồm VAT) vào sau giá trong trang single
Để sử dụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang sử dụng nhé!

add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'devvn_price_prefix_suffix', 99, 2 );
function devvn_price_prefix_suffix( $price, $product ){
    if(is_singular('product')) {
        $price = $price . '(Chưa bao gồm VAT)';
    }
    return apply_filters( 'woocommerce_get_price', $price );
}

Chúc các bạn thành công!

Chat Zalo

0903748536