Code hiển thị Field đã được tạo trước bằng ACF

Ví dụ bạn đã tạo 1 Field có name là test trong ACF

Chỉ cần sử dụng đoạn code dưới đây để gọi ra Field có name là test bạn đã tạo từ trước

<?php if( get_field('test') ): ?>
<div class="" >
<?php the_field('test'); ?>	
</div>
<?php endif; ?>

Hoặc bạn có thể sử dụng đoạn dưới đây

echo '<div class=""><span>'; 
the_field('test'); 
echo '</span></div>'; 

Nếu bạn chọn acf là thuộc tính url thì bạn dùng đoạn code dưới đây nhé:
Chỉ cần thay link của bạn thành tên acf bạn đặt ở get_field(‘link’)

<?php 
$link = get_field('link');
if( $link ): ?>
    <a class="button" href="<?php echo esc_url( $link ); ?>">Continue Reading</a>
<?php endif; ?>

Chúc các bạn thành công!

Chat Zalo

0903748536