Function sắp xếp lại Checkout Field

Cách 1: Tải plugin Checkout Field Editor của tác giả ThemeHigh

Cách 2:

Các bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào functions.php của theme là được:

add_filter("woocommerce_checkout_fields", "order_fields");
function order_fields($fields) {
 
 //Shipping
 $order_shipping = array(
  "shipping_last_name",
  "shipping_phone",
  "shipping_address_1"
 );
 foreach($order_shipping as $field_shipping)
 {
  $ordered_fields2[$field_shipping] = $fields["shipping"][$field_shipping];
 }
 $fields["shipping"] = $ordered_fields2;
 return $fields;
}
 
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'custom_override_checkout_fields',99 );
function custom_override_checkout_fields( $fields ) {
 unset($fields['billing']['billing_company']);
 unset($fields['billing']['billing_first_name']);
 unset($fields['billing']['billing_postcode']);
 unset($fields['billing']['billing_country']);
 unset($fields['billing']['billing_city']);
 unset($fields['billing']['billing_state']);
 unset($fields['billing']['billing_address_2']);
 $fields['billing']['billing_last_name'] = array(
  'label' => __('Họ và tên', 'devvn'),
  'placeholder' => _x('Nhập đầy đủ họ và tên của bạn', 'placeholder', 'devvn'),
  'required' => true,
  'class' => array('form-row-wide'),
  'clear' => true
 );
 $fields['billing']['billing_address_1']['placeholder'] = 'Ví dụ: Số xx Ngõ xx Phú Kiều, Bắc Từ Liêm, Hà Nội';
 
 unset($fields['shipping']['shipping_company']);
 unset($fields['shipping']['shipping_postcode']);
 unset($fields['shipping']['shipping_country']);
 unset($fields['shipping']['shipping_city']);
 unset($fields['shipping']['shipping_state']);
 unset($fields['shipping']['shipping_address_2']);
 
 $fields['shipping']['shipping_phone'] = array(
  'label' => __('Điện thoại', 'devvn'),
  'placeholder' => _x('Số điện thoại người nhận hàng', 'placeholder', 'devvn'),
  'required' => true,
  'class' => array('form-row-wide'),
  'clear' => true
 );
 $fields['shipping']['shipping_last_name'] = array(
  'label' => __('Họ và tên', 'devvn'),
  'placeholder' => _x('Nhập đầy đủ họ và tên của người nhận', 'placeholder', 'devvn'),
  'required' => true,
  'class' => array('form-row-wide'),
  'clear' => true
 );
 $fields['shipping']['shipping_address_1']['placeholder'] = 'Ví dụ: Số xx Ngõ xx Phú Kiều, Bắc Từ Liêm, Hà Nội';
 
 return $fields;
}
 
add_action( 'woocommerce_admin_order_data_after_shipping_address', 'my_custom_checkout_field_display_admin_order_meta', 10, 1 );
function my_custom_checkout_field_display_admin_order_meta($order){
 echo '<p><strong>'.__('Số ĐT người nhận').':</strong> <br>' . get_post_meta( $order->get_id(), '_shipping_phone', true ) . '</p>';
}

Chúc các bạn thành công!

Chat Zalo

0903748536