Xóa đường dẫn danh mục cha và slug không cần thiết

Mặc định chúng ta có

Danh mục sản phẩm: https://webbaoloc.com/product-category/may-tinh

Danh mục con cấp 1: https://webbaoloc.com/product-category/may-tinh/may-tinh-de-ban

Danh mục con cấp 2: https://webbaoloc.com/product-category/may-tinh/may-tinh-de-ban/may-tinh-dell

Sau khi áp dụng đoạn code này chúng ta có kết quả như sau:

Danh mục sản phẩm: https://webbaoloc.com/may-tinh

Danh mục con cấp 1: https://webbaoloc.com/may-tinh-de-ban

Danh mục con cấp 2: https://webbaoloc.com/may-tinh-dell

Để sử đụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang sử dụng nhé!

// Remove product cat base
add_filter('term_link', 'devvn_no_term_parents', 1000, 3);
function devvn_no_term_parents($url, $term, $taxonomy) {
  if($taxonomy == 'product_cat'){
    $term_nicename = $term->slug;
    $url = trailingslashit(get_option( 'home' )) . user_trailingslashit( $term_nicename, 'category' );
  }
  return $url;
}
 
// Add our custom product cat rewrite rules
function devvn_no_product_cat_parents_rewrite_rules($flash = false) {
  $terms = get_terms( array(
    'taxonomy' => 'product_cat',
    'post_type' => 'product',
    'hide_empty' => false,
  ));
  if($terms && !is_wp_error($terms)){
    foreach ($terms as $term){
      $term_slug = $term->slug;
      add_rewrite_rule($term_slug.'/?$', 'index.php?product_cat=".$term_slug,"top');
      add_rewrite_rule($term_slug.'/page/([0-9]{1,})/?$', 'index.php?product_cat=".$term_slug."&paged=$matches[1]','top');
      add_rewrite_rule($term_slug.'/(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$', 'index.php?product_cat=".$term_slug."&feed=$matches[1]','top');
    }
  }
  if ($flash == true)
    flush_rewrite_rules(false);
}
add_action('init', 'devvn_no_product_cat_parents_rewrite_rules');
 
/*Sửa lỗi khi tạo mới taxomony bị 404*/
add_action( 'create_term', 'devvn_new_product_cat_edit_success', 10);
add_action( 'edit_terms', 'devvn_new_product_cat_edit_success', 10);
add_action( 'delete_term', 'devvn_new_product_cat_edit_success', 10);
function devvn_new_product_cat_edit_success( ) {
  devvn_no_product_cat_parents_rewrite_rules(true);
}

Chúc các bạn thành công!

Chat Zalo

0903748536