Vô Hiệu Quả Bình Luận Trên Website

Vô Hiệu Quả Bình Luận Trên Website giúp cho website của bạn không bị ảnh hưởng bởi những bình luận hay những spam không mong muốn và hoàn toàn tập trung vào nội dung của website.

Completely Disable Comments

Cách 1: Dùng Function

Để sử dụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang sử dụng nhé!

add_action('admin_init', function () {
  // Redirect any user trying to access comments page
  global $pagenow;
  
  if ($pagenow === 'edit-comments.php') {
    wp_safe_redirect(admin_url());
    exit;
  }

  // Remove comments metabox from dashboard
  remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal');

  // Disable support for comments and trackbacks in post types
  foreach (get_post_types() as $post_type) {
    if (post_type_supports($post_type, 'comments')) {
      remove_post_type_support($post_type, 'comments');
      remove_post_type_support($post_type, 'trackbacks');
    }
  }
});

// Close comments on the front-end
add_filter('comments_open', '__return_false', 20, 2);
add_filter('pings_open', '__return_false', 20, 2);

// Hide existing comments
add_filter('comments_array', '__return_empty_array', 10, 2);

// Remove comments page in menu
add_action('admin_menu', function () {
  remove_menu_page('edit-comments.php');
});

// Remove comments links from admin bar
add_action('admin_bar_menu', function () {
  remove_action('admin_bar_menu', 'wp_admin_bar_comments_menu', 60);
}, 0);

Source: WPCode

Cách 2: Dùng Plugin Disable Comments – Remove Comments & Stop Spam

Link tải plugin TẠI ĐÂY

Chúc các bạn thành công!

Chat Zalo

0903748536